OFERTA DLA FIRM – Kadry i płace Poznań NRDB

Obsługa kadrowo – płacowa NRDB ( outsourcing usług kadrowo – płacowych )

NRDB SP. Z O.O. obsługuje kompleksowo w zakresie usług kadrowo – płacowych. Cena za kompleksową usługę wynosi 55 zł netto/miesięcznie. Przy większej ilości pracowników proponujemy atrakcyjne rabaty. Posiadamy duże doświadczenie w obsłudze firm produkcyjnych, gastronomicznych, handlowych.

Cennik podstawowy – usługa kompleksowa

* cena może ulec zmianie w trakcie indywidualnych negocjacji.

OBSŁUGA KADROWA NRDB Poznań (kadry i płace Poznań – usługa kompleksowa)

W zakresie obsługi kadrowej NRDB SP. Z O.O. zapewnia kompleksowy zakres usług związanych z przygotowaniem oraz właściwym prowadzeniem wymaganej prawem dokumentacji pracowniczej. NRDB SP. Z O.O. przejmuje pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę. NRDB SP. Z O.O. posiada obowiązkowe ubezpieczenie dla biur rachunkowych oraz najnowszy program Comarch Optima do kompleksowej obsługi kadrowo – płacowej.

W ramach kompleksowej współpracy kadrowej NRDB SP. Z O.O. odpowiedzialna jest za:

 • przygotowywanie, zarządzanie bazą pracowników zgodnie z RODO i obowiązującymi przepisami
 • sporządzanie umów o pracę w języku polskim/angielskim
 • sporządzanie umów cywilno-prawnych w języku polskim/angielskim
 • przygotowywanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej pracowników do ZUS
 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników, zgodnie z wymogami prawa pracy (dokumenty mogą być przechowywane w archiwum NRDB SP. Z O.O. lub pod wskazanym adresem zleceniodawcy)
 • przygotowywanie wymaganych prawem dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia, zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem stosunku pracy
 • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami: wypoczynkowymi, macierzyńskimi, wychowawczymi, bezpłatnymi i innymi
 • ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych
 • ustalanie uprawnień do odszkodowań, ekwiwalentów, odpraw związanych ze stosunkiem pracy
 • ustalanie okresów wypowiedzenia umów o pracę
 • przygotowywanie oświadczeń woli pracodawcy w sprawie rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy
 • sporządzanie dla pracowników dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • wystawianie świadectw pracy
 • kontrola i monitoring czasu trwania umów okresowych, nabycia określonych uprawnień pracowniczych
 • kontrola i monitoring obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń BHP
 • organizowanie wstępnych i okresowych badań lekarskich,
 • sporządzanie lub dostarczanie danych niezbędnych do sprawozdań dla GUS, związanych z zatrudnieniem
 • sporządzanie zestawień i raportów kadrowych niezbędnych dla bieżącego zarządzanie organizacją,
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie
 • pomoc w drożeniu i zarządzaniu PPK
 • uczestnictwo podczas ewentualnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
OBSŁUGA PŁACOWA NRDB Poznań (kadry i płace Poznań – usługa kompleksowa)

W zakresie obsługi płacowej NRDB SP. Z O.O. zapewnia kompleksowy zakres usług związanych z naliczaniem wynagrodzeń dla pracowników zleceniodawcy, naliczaniem zasiłków z ubezpieczenia społecznego, ustalaniem i rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS. NRDB SP. Z O.O. przejmuje pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę. NRDB SP. Z O.O. posiada obowiązkowe ubezpieczenie dla biur rachunkowych oraz najnowszy program Comarch Optima do kompleksowej obsługi kadrowo – płacowej.

W ramach kompleksowej współpracy płacowej NRDB SP. Z O.O. odpowiedzialna jest za:

 • tworzenie bazy danych płacowych pracowników zleceniodawcy
 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zleceniodawcy w oparciu o obowiązujące w organizacji składniki wynagrodzenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wynagrodzenia za czas choroby, zasiłków ZUS, rozliczenia należnego podatku, składek ZUS oraz sporządzanie list płac
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników
 • ustalanie kwot potrąceń z wynagrodzeń na podstawie odpowiednich tytułów wykonawczych oraz ich egzekucja z wynagrodzeń pracowników
 • przygotowywanie przelewów potrąconych wynagrodzeń zgodnie z tytułami wykonawczymi
 • prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń pracowników
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z właściwymi urzędami w sprawach związanych z zajęciami wynagrodzeń
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla pracowników zleceniodawcy
 • sporządzanie druków ZUS Z-3
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach na potrzeby pracowników zleceniodawcy
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA łącznie z raportami ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA
 • sporządzanie deklaracji PFRON miesięcznych i rocznych, oraz sprawozdań do GUS miesięcznych i rocznych
 • przygotowywanie przelewów z tytułu PFRON
 • sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R
 • przygotowywanie ustalonych w umowie raportów i zestawień płacowych niezbędnych w bieżącym zarządzaniu firmą
 • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło oraz sporządzanie list płac
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11,  PIT-40
 • uczestnictwo podczas ewentualnej kontroli ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego

Zapraszamy do współpracy – kadry i płace Poznań – usługa kompleksowa.